Am

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

  Wan Nordiana Binti Wan Abd Rahman
wannordiana.rahman@kmtph.matrik.edu.my

Peranan Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

  1. Memantau pelaksanaan Pelan Strategik Teknologi Maklumat agensi yang mengandungi perancangan penggunaan IT dalam menyokong pencapaian matlamat Agensi;
  2. Memperkemaskan dan menyepadukan proses-proses yang cross functional antara jabatan bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan;
  3. Menyelaras pembangunan, pengendalian dan pengurusan sistem dan infrastruktur IT yang utuh dan selamat serta berdasarkan kepada ciri modular, connectivity, inter-operability dan portability;
  4. Menentukan hala tuju sistem aplikasi agensi bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;
  5. Memelihara integriti data elektronik, menggalak perkongsian maklumat dan menyediakan kaedah bagi penyebaran maklumat secara elektronik kepada pengguna-pengguna yang sah sama ada dalam atau luar agensi;
  6. Menganggotai Jawatankuansa Perancangan dan Pembangunan atau jawatankuasa utama yang menggubal dasar dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha atau ketua jabatan/agensi;
  7. Mempromosi kegunaan IT yang berkesan dan seiringan untuk mencapai matlamat strategik agensi dan bertindak sebagai agen dan perintis perubahan dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.
  8. Memimpin dan melibatkan Agensi dalam usaha-usaha Kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek IT sektor awam yang membawa dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.

Leave a Reply